Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. II del..2022

8.10.2022. Projektni prostor DUM, Kolodvorska 6, Ljubljana
Goran Petercol: Strogo določeno delo (iz serije Polihromije), 1980
Delo Gorana Petercola bo v središču pogovora kuratorja Vladimirja Vidmarja in filozofa Roberta Pfallerja.


V DUM-u letos zacenjamo z novim, eksperimentalnim programom diskurzivno-razstavnih dogodkov kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. Umetnisko delo je s koncem modernizma izgubilo svojo intrinzicno vrednost in svojo avtonomijo ter smo vcasih negotovi glede nacinov, kako ga nasloviti, kako o njem govoriti. Na razstavah pogosto ugotavljamo, da didaskalije in opisi del govorijo bolj o vsem drugem kot o materialnosti tistega, kar vidimo pred seboj. Pogosto tudi ugotavljamo, da umetnisko delo izginja pod tezo ambicij kuratorskih izjav, politicnih gest in razstavnih strategij. To se zlahka zgodi, saj je umetnisko delo krhek, pogosto nestanoviten fenomen, obcutljiv na okoliscine in kontekste. Pogosto je ze v nacelu umetnisko delo tisto, ki radikalno preizprasuje in celo spodkoplje lastne temelje, ob odrekanju trdne opore in ontoloske zanesljivosti. Kako se torej priblizati tej paradoksni entiteti, ki je najbolj tukaj, ko je hkrati ni, in ki je najbolj to, ko je hkrati nekaj drugega?
Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni. Se z entuziazmom, afirmativnostjo in radovednostjo vraca k delu. Ta fokus nima ambicije teoretiziranja, temvec poskus identificiranja nacinov, kako o delu govoriti, kako ga zapopasti, hkrati v njegovi enkratnosti kot tudi vpetega v preplet pomenskih polj. Za osnovo si jemlje enostavno strukturo: 1 delo 1 diskurzivni dogodek. Vsak izmed dogodkov bo imel drugo strukturo, od moderiranega pogovora, debatnega soocenja, predavanja, in prav to preizkusanje razlicnih poti k delu je osrednji smoter projekta: ne gre za iskanje optimalnega, temvec za spodbudo za poglobitev v delo in njegovo fenomenologijo.
Enostavni strukturi sledi enostavna rdeca linija ta je prav linija. Linija je skupni imenovalnik stirim delom stirih umetnikov, ki bodo v srediscu nasega interesa. Minimalni formalni element povezuje sicer zelo razlicna dela po kriteriju neke nakljucne podobnosti in s tem dodatno poudarja ambicijo projekta, da pogledamo onkraj ocitnega, ampak hkrati da ocitnega ne izpustimo. Kako je umetnost pomembna. In kako pomeni zeli ponuditi razlicne okvire, ki umetniske prakse berejo onkraj trendovskih pozicij in obrabljenih dihotomij. Gre nam predvsem za to, da za osnovo vzamemo dejanska umetniska dela/prakse ter iz njihove natancne analize poskusamo razviti nove, preciznejse in proznejse kategorialne aparate. In tudi aktivnejso, afirmativnejso debato o umetnosti.

produkcija: DUM – Društvo Umetnikov
Projekt podpira: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo

Soorganizatorji projekta:
Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
Maska – zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost AVA – Akademija za vizualne umetnosti